Montaż i eksplotacja

Montaż armatury na rurociągu
.
UWAGA
Prawidłowy montaż z zachowaniem wymaganych zasad zapewni długotrwałą i bezawaryjną pracę kompensatora. Montaż kompensatora może wykonać tylko przeszkolony personel.
.
Do montażu zaleca się używanie śrub kołnierzowych klasy 8.8 lub wyższej. Dociąganie śrub powinno odbywać się w 3 krokach. Przy każdym kroku należy dociągać śruby położone naprzeciwko siebie (krzyżowo). Śruby należy dokręcać odpowiednim momentem podanym w tabeli poniżej. Do montażu kompensatorów z nietypowymi kołnierzami stosuje się oddzielne zasady.
.
.
Tabele momentów dokręcania śrub kołnierzowych kompensatorów w rurociągach z kołnierzami stalowymi.
.
.
Stalowe kołnierze rurociągu powinny być gładkie oraz wolne od zadziorów.
.
.
Nie wolno stosować kompensatorów w instalacjach, gdzie parametry ich pracy przekraczają wartości dopuszczalne podawane przez METAL-GUM.
.
UWAGA
Zaleca się w systemach rurociągów narażonych na duże zmiany temperatur, duże wibracje, siły zewnętrzne i deformacje, duże drgania rurociągu w czasie pracy zastosowanie większej ilości kompensatorów.
.
UWAGA
Podczas montażu długość zabudowy nie może przekraczać nominalnej długość zabudowy BL ± 3%. Rurociąg powinien być odpowiednio wypoziomowany i podparty, aby  podczas montażu żadne naprężenia wstępne nie przenosiły się na kompensator.
Montaż należy wykonać maksymalnie przy 3% błędzie osiowości rurociągu i równoległości kołnierzy oraz długości zabudowy.
.
Rysunki pokazujące przykładowe błędy montażowe
.
.
Uruchomienie i eksploatowanie kompensatora
.
Podczas pierwszego uruchomienia należy sprawdzić czy nie występuje wyciek na połączeniach kołnierzowych. Jeżeli zauważono wyciek należy dociągnąć śruby połączenia kołnierzowego do wyeliminowania wycieku.
.
Należy zachować szczególną ostrożność przy obsłudze kompensatora podczas pierwszego rozruchu oraz dalszej pracy zwłaszcza kiedy przez rurociąg płynie gorące i/lub agresywne medium.
.
.
Dozór, obsługa i konserwacja
.
Prawidłowa obsługa i okresowo przeprowadzane przeglądy są warunkiem długotrwałej i bezawaryjnej pracy kompensatora. Personel obsługujący kompensator powinien przejść szkolenie w celu uzyskania pewności, że eksploatacja będzie przebiegać zgodnie z zaleceniami instrukcji.
.
W warunkach normalnej eksploatacji kompensatora przewiduje się następujące czynności w zakresie konserwacji i obsługi:
.
.
1. Okresowo co jeden miesiąc należy sprawdzać stan mieszka oraz kołnierzy wraz z elementami złącznymi.
2. Personel odpowiedzialny za utrzymanie i konserwację rurociągu powinien doglądać uszczelnienia kołnierzowego podczas regularnych przerw konserwacyjnych przynajmniej raz na trzy miesiące.
3. Okresowo co trzy miesiące należy sprawdzać śruby mocujące kompensator do rurociągu. W razie potrzeby śruby dokręcać momentami podanymi w tabeli powyżej.
4. Okresowo co jeden miesiąc należy sprawdzać czy kompensacja ruchu nie została przekroczona przez kompensator zgodnie z wartościami podanymi przez producenta w niniejszym katalogu  lub DTR.
.
Remonty i naprawy należy przeprowadzać przy odciętym przepływie medium w rurociągu.
.
.
Ponad to:
.
Użytkowanie kompensatora niezgodne z przeznaczeniem jest niedopuszczalne, tj:
.
–   praca kompensatora z uszkodzonym uszczelnieniem,
–   praca kompensatora bez kompletu części, w tym brakujących elementów złącznych,
–   praca kompensatora ze zużytymi częściami,
–   stosowanie kompensatora do cieczy wybuchowych i palnych,
–   stosowanie kompensatora do gazów,
–   stosowanie kompensatora do cieczy zawierających produkty ropopochodne,
–   użytkowanie kompensatora z zamontowanymi częściami zamiennymi nie pochodzącymi od producenta kompensatora.
.
UWAGA
Praca kompensatora w ujemnych temperaturach jest możliwa tylko przy ciągłym przepływie medium. Nie wolno dopuścić do zamarzania medium.
.
UWAGA
Praca kompensatora w maksymalnej kompensacji ruchu (osiowa, boczna, kąt zginania) może się odbywać tylko chwilowo.

Dodaj komentarz